Privacy statement RUIG (onderdeel van Scopo Atletico)

Bij RUIG worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. RUIG acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

RUIG is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Wanneer uw een account aanmaakt voor het aanmelden van een RUIG activiteit verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat zijn persoonsgegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. We verzamelen alleen onderstaande gegevens die zelf u aan ons verstrekt.

 • Als u bij ons een account aanmaakt verzamelen we onder meer de volgende persoonsgegevens:  naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum kind en e-mailadres. Uw aankoopgeschiedenis. login en accountgegevens, inclusief schermnaam, wachtwoord en unieke gebruikers-ID;
 • Afbeeldingen, foto’s en video’s. U kunt aangeven als u dit niet wilt.
 • Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, hebben wij uiteraard uw e-mailadres. U kunt zich hiervoor ten alle tijden zelf afmelden.

DOEL EN GRONDSLAG VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS

Wij maken gebruik van dataminimalisatie, dat betekent dat wij alleen persoonsgegevens gebruiken die noodzakelijk zijn om u als klant/gebruiker tot dienst te kunnen zijn. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze diensten te leveren.
 • Om updates, aanbiedingen of nieuwsbrieven te sturen.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • RUIG verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld zijn. Daarnaast bewaren wij gegevens nog maximaal 2 jaar voor statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Wij zullen geen gegevens doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden voor marketingdoeleinden. Uitsluitend worden gegevens verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Als u een RUIG account hebt, kunt u op elk gewenst moment uw belangrijkste persoonsgegevens die aan uw profiel zijn gekoppeld, inzien, bewerken of verwijderen door naar uw profiel te gaan. Hier kunt u ook uw activiteiten beheren.

Daarnaast heeft u, ongeacht de duur van het bewaartermijn, het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@scopoatletico.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij jou een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek per post naar ons op te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@scopoatletico.nl.

KINDEREN

Wij voldoen aan lokale wetgeving en staan kinderen onder de wettelijke leeftijdsgrens van het land waarin zij woonachtig zijn niet toe zich te registreren op onze website. We zullen om  toestemming van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers vragen wanneer kinderen deelnemen aan RUIG activiteiten en evenementen.

We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar en verwijderen alle gegevens die we hebben verzameld of ontvangen en die niet zijn verstrekt door of met uitdrukkelijke toestemming namens de ouder of wettelijke voogd van het kind.

TOT SLOT

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Datum laatste wijzigingen: 1 juni 2021

Bedrijfsregistratie: Scopo Atletico BV

KVK Registratienummer: 84730552
Geautoriseerde vertegenwoordiger: Marco Neuvel & Mike van den Ban
BTW-nummer: NL860786237B01

2022 – Scopo Atletico BV