ALGEMENE VOORWAARDEN RUIG-HAARLEM B.V.

Art. 1. ALGEMEEN
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van RUIG-Haarlem B.V.. RUIG-Haarlem B.V. biedt een diversiteit aan activiteiten. Op de website www.RUIG-Haarlem.nl is informatie te vinden over het aanbod.

Art 2. AANMELDING EN REGISTRATIE

2.1 Aanmelding voor activiteiten geschiedt via de website www.RUIG-Haarlem.nl.

2.2 Aanmelding voor activiteiten vindt plaats door het registratieformulier op de website volledig in te vullen en te verzenden. Daarna kan er per kind aangemeld worden voor een activiteit.

2.3 Bij de betaling van de activiteiten verklaart de verzorgende/ouder de algemene voorwaarden te accepteren en het digitale eigen risico formulier te ondertekenen. De inschrijving is definitief als de totale registratie en betaling is afgerond.

2.4 Deelname aan activiteiten is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.5 Door registratie verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de privacy verklaring van RUIG-Haarlem B.V.te accepteren.

2.6 Als het maximum aantal deelnemers van een groep is bereikt, wordt uw kind op een wachtlijst geplaatst en krijgt u hiervan bericht. Zodra er weer plaats is, neemt RUIG-Haarlem B.V. contact met u op.

2.7 Dashboard: via het dashboard kan u uw persoonlijke instellingen aanpassen.

Art. 3. VERHINDERING, AFGELASTING EN ANNULERING

3.1 Bij verhindering van een kind om een activiteit bij te wonen, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Binnen het achtwekenprogramma mag 1 activiteit verzet worden binnen een maand, mits de geplande activiteit is geannuleerd tot maximaal 24 uur voor aanvang van de activiteit. In uw eigen dashboard op de website kunt u de activiteit annuleren en direct verzetten.

3.2 Bij een aanmelding voor een eenmalige activiteit is het mogelijk om de geplande activiteit te verzetten tot maximaal 24 uur voor aanvang van de activiteit. U behoud uw tegoed om deze binnen een maand in te halen op een ander moment.  In uw eigen dashboard op de website kunt u de activiteit annuleren en direct verzetten.

3.3 RUIG-Haarlem B.V. behoudt zich het recht voor om trainingstijden, – plaats,-programma’s. e.d. te wijzigen.

3.4 RUIG-Haarlem B.V. behoudt zich het recht voor trainingen af te gelasten, bijvoorbeeld bij extreem slecht weer of door ziekte van de trainer of andere overmachtsituaties. Bij afgelasting van een training wordt naar een inhaalmoment gezocht.

Art. 4 UITSLUITING/ BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
4.1 Deelname aan door RUIG-Haarlem B.V. georganiseerde activiteiten geschiedt op eigen risico.

4.2 RUIG-Haarlem B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade (direct dan wel indirect) of letsel veroorzaakt door en/of verband houdend met deelname aan een door RUIG-Haarlem B.V. georganiseerde activiteit, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of andere personen die door of vanwege RUIG-Haarlem te werk zijn gesteld of van wier diensten door RUIG-Haarlem gebruik is gemaakt.

4.3 RUIG-Haarlem is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.

4.4 RUIG-Haarlem is niet aansprakelijk voor blessures van de deelnemende kinderen en/of ouders/begeleiders opgelopen voor, tijdens of na de activiteit.

4.5 RUIG-Haarlem B.V. is niet aansprakelijk voor de kosten en schade, behoudens de opzet of bewust roekeloosheid van de directie, die het gevolg zijn van:

4.5.1 Activiteiten, daden of nalatigheden van de opdrachtgever of de gasten en/of deelnemers.

4.6 De aansprakelijkheid van RUIG-Haarlem B.V. is te allen tijde beperkt tot de dekking door haar afgesloten verzekering biedt voor aansprakelijkheid en tot het bedrag waarvoor zij maximaal verzekerd is.

Art. 5 VERZEKERING EN EIGEN RISICO
5.1 RUIG-Haarlem B.V. heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor buitensport activiteiten. De activiteiten die RUIG-Haarlem B.V. ontplooid zijn van dien aard dat deze niet volledig af te dekken zijn middels een verzekering. Dit betekent dat RUIG-Haarlem genoodzaakt is iedere deelnemer aan RUIG een eigen risico formulier te overleggen. In dit formulier staat in grote lijnen dat RUIG-Haarlem B.V. niet aansprakelijk is, tenzij grof nalatig, voor schade aan persoonlijke, gestolen en/of zoekgeraakte eigendommen, lijf en leden en materialen.

Art.6. DEELNEMERS EN HUN VERPLICHTINGEN

6.1 Alle ouders/verzorgers van deelnemers moeten zich er terdege van bewust zijn dat deelname aan de activiteiten van RUIG-Haarlem B.V. lichamelijke en geestelijke inspanning kan vergen.

6.2 RUIG-Haarlem B.V. behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van deelname, indien het vermoeden bestaat dat een deelnemer niet in staat is deel te nemen aan een activiteit. Voor of tijdens de uitvoer van onze activiteiten.

ART. 7. FOTO- EN VIDEOMATERIAAL

7.1. RUIG-Haarlem B.V. behoudt zich het recht voor om beeld- en videomateriaal gemaakt tijdens RUIG activiteiten te gebruiken voor promotionele doeleinden. Beeld- en videomateriaal wordt mogelijk gebruikt ten behoeve van plaatsing op website www.RUIG-Haarlem.nl en aanverwante digitale communicatiekanalen waaronder e-mail, (social) media en andere uitingen uit naam van RUIG-Haarlem B.V.. Beeld- en videomateriaal wordt enkel gebruikt om aankondiging en/of verslag te doen van georganiseerde evenementen en zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden, zonder aanvullende toestemming van de deelnemer en opdrachtgever.

ART. 8 AUTEURSRECHT & EIGENDOMSRECHT

8.1 Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van door RUIG-Haarlem B.V. bedachte of tot stand gebrachte activiteiten en materialen en dergelijke zullen ons toebehoren.

ART. 9. KLACHTEN

9.1 Klachten met betrekking tot door ons georganiseerde bijeenkomst en/of activiteit dienen binnen 7 dagen na afloop van de bijeenkomst/activiteit schriftelijk bij ons te worden ingediend.

ART. 10. GESCHILBESLECHTING EN TOEPASSELIJK RECHT

10.1 Geschillen tussen opdrachtgever en RUIG-Haarlem B.V worden beslecht door de Rechtbank Noord-Holland.

10.2 Op elke overeenkomst tussen RUIG-Haarlem en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

© 2018- RUIG-Haarlem B.V.